ADB Products – Organza Store
28-12-2021  www.organzastore.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website ADB Products – Organza Store en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en  ADB Products – Organza Store.

Artikel 2 – Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen op de Website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
2.2 ADB Products – Organza Store kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 De op de Website vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan u vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terug betaald.

Artikel 3 – Gegevens
3.1 U dient er zorg voor te dragen dat u gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de Website.
3.2 ADB Products – Organza Store garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.
3.3 ADB Products – Organza Store zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mail adres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven.
3.4 U kunt altijd uw eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen op de Website.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van uw bestelling via de website van ADB Products – Organza Store.
4.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door ADB Products – Organza Store is geaccepteerd.

Artikel 5 – Levering
5.1 De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u op de Website hebt aangegeven dat de
bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden.
5.2 U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.
5.3 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen
voor uw risico en rekening.
5.4 Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.
5.5 Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 dagen hebt u het recht de overeenkomst kostenloos te ontbinden. Hiervoor dien je een e-mail, fax of brief aan ADB Products – Organza Store te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 10 dagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 6 – Risico tijdens transport
Gedurende het transport van de producten zal ADB Products – Organza Store het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan.

Artikel 7 – Afkoelingsperiode
7.1 U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. ADB Products – Organza Store zal dan binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het aankoopbedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en (info)kaartjes.
7.2 De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening.

Artikel 8 – Garanties
8.1 ADB Products – Organza Store garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de Website vermelde specificaties.
8.2 U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
8.3 Indien binnen 14 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de Website vermelde specificaties, zal ADB Products – Organza Store binnen dagen 30 na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het betreffende product wordt vervangen, herstelt of dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd.
8.4 Na verloop van de in artikel 8.3 genoemde garantietermijn is ADB Products – Organza Store gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
8.5 De garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of
oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van ADB Products – Organza Store, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
ADB Products – Organza Store blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 10 – Betaling
10.1 Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen via Ideal, PayPal of overmaken op de rekening. Voor vaste klanten hebben we de mogelijkheid om op rekening te bestellen met een betalingstermijn van 14 dagen.
10.2 ADB Products – Organza Store gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.

Artikel 11 – Incassokosten
Als u in gebreke blijft en er niet aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan, kan ADB Products – Organza Store niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op de incassokosten en alle redelijke kosten die ADB Products – Organza Store moet
maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. Als ADB Products – Organza Store kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten
12.1 De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij ADB Products – Organza Store, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie ADB Products – Organza Store niet gelieerd is.
12.2 U mag (delen van) de Website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid
13.1 Indien door ADB Products – Organza Store geleverde producten gebrekkig zijn, is de
aansprakelijkheid van ADB Products – Organza Store jegens u beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 8 (Garanties) is geregeld.
13.2 De aansprakelijkheid van ADB Products – Organza Store voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.
sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan
ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de Website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van ADB Products – Organza Store, waaronder de Website, door een derde.
13.4 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ADB Products – Organza Store of haar ondergeschikten.

Artikel 14 – Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 15 – Verwijzingen
De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. ADB Products – Organza Store heeft geen zeggenschap over deze websites. ADB Products – Organza Store is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 16 – Diversen
16.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
16.2 De administratie van ADB Products – Organza Store geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
16.3 ADB Products – Organza Store is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.
16.4 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. ADB Products – Organza Store zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter
vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door ADB Products – Organza Store aangepast worden. ADB Products – Organza Store adviseert daarom de
Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

ADB Products – Organza Store
Gors 55
4741 TB Hoeven